Platné od 1.1.2012
Úvodní ustanovení
Tyto Obchodní podmínky / Půjčovní řád (dále "obchodní podmínky") jsou závazné pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci dočasného přenechání předmětu nájmu za úplatu do užívání nájemci (dále též "zapůjčení“, “půjčení" nebo "pronájem") vzniká uzavřením Smlouvy o nájmu a řídí se dle těchto obchodních podmínek.
Obchodní podmínky jsou zpracovány pro potřeby půjčování zařízení pronajímatele jednotlivým nájemcům a jsou v něm vymezeny základní pravidla, postupy a povinnosti smluvních stran.

Článek I. - Podmínky pronájmu
U každého nového zákazníka vyžadujeme tyto základní údaje:
·     kopie Živnostenského listu,
·     kopie Výpisu z obchodního rejstříku,
·     osobní identifikační doklad osoby, která bude zařízení přebírat do nájmu,
·     bankovní spojení,
·     kontaktní spojení (adresa, telefon, email)

Článek II. - Účel, platnost a účinnost nájemní smlouvy
Smlouva o nájmu nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouvu o nájmu jsou smluvní strany povinny uzavřít vždy před převzetím předmětu nájmu nájemcem, nebo odesláním předmětu nájmu nájemci.
Smlouva o nájmu nabývá účinnosti dnem, kdy nájemce osobně převzal předmět nájmu, nebo den, kdy registrovaná poštovní služba předala poštovní zásilku (předmět nájmu) nájemci.
Podepsáním smlouvy o nájmu nájemce rovněž stvrzuje fyzické převzetí předmětu nájmu. V případě odeslání předmětu nájmu poštovní službou je za potvrzení převzetí předmětu nájmu nájemcem považováno potvrzení poštovní služby o předání poštovní zásilky nájemci.

Článek III. - Nájemné, záloha, kauce
Před převzetím předmětu nájmu nájemcem, nebo odesláním předmětu nájmu registrovanou poštovní službou složí nájemce peněžní jistinu/kauci dle platného ceníku pronajímatele.
Výše kauce je závislá na předmětu nájmu poskytnutého nájemci do dočasného užívání. Nájemce je povinen zaplatit tuto kauci pronajímateli pro případ zničení, ztráty či poškození předmětu nájmu. V případě vzniku nároku na náhradu škody je pronajímatel oprávněn si tuto kauci započíst na náhradu škody.
Při ukončení nájemného vztahu a vrácení předmětu nájmu je pronajímatel povinen vystavit nájemci závěrečné vyúčtování nájemného.

Po provedení vyúčtování bude složená jistina/kauce vrácena nájemci zpět, nebo započtena proti:
·     úhradě nájemného,
·     náhradě případného poškození či odcizení předmětu nájmu,
·     úhradě poplatků z prodlení.

Nájemce je povinen platit nájemné sjednané ve smlouvě o nájmu zboží. Výše nájemného se určí tak, že se výše nájemného sjednaného za jeden den nájmu vynásobí celkovým počtem dnů trvání nájemního vztahu.

V případě, že nájemce vrátí předmět před ukončení sjednané doby nájmu, je nájemce povinen uhradit částku vypočtenou dle ceníku "Ceník pro předčasné ukončení nájmu".

Denní nájemné je nájemné za každý i započatý kalendářní den včetně dne převzetí předmětu nájmu nájemcem. V případě odeslání předmětu nájmu poštovní službou je denní nájemné počítáno od dne odeslání předmětu nájmu pronajímatelem.
 
Pokud nebude s nájemcem dohodnuta individuální doba splatnosti nárokované částky, je nájemce povinen uhradit pronajímateli vyúčtované nájemné ihned po jeho vyúčtování.V případě sjednané doby nájmu na dobu delší než 30 dnů, bude pronajímatel fakturovat nájemci částku za pronájem průběžně a to vždy na začátku následujícího kalendářního měsíce.

V případě, že nájemce neuhradí částku v termínu splatnosti, pronajímatel si vyhrazuje právo účtovat 1% z celkové nárokované částky za každý započatý den jako částku z prodlení.

Článek IV. - Ukončení nájemního vztahu/ smlouvy

Předmět nájmu je půjčen na dobu určitou, tzn. na dobu, na kterou byl sjednán nájemní vztah.
Nájemní vztah lze ukončit následovně:
·     uplynutím lhůty, na kterou byl tento nájemní vztah sjednán,
·     písemnou dohodou stran,
·    písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany ve výpovědní lhůtě 3 dnů, která se počítá od následujícího dne po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně,
·     okamžitým odstoupením pronajímatele od smlouvy, v případě porušení některé smluvní povinnosti ze strany nájemce

Vrátí-li nájemce předmět nájmu po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen platit nájemné až do vrácení předmětu nájmu. Je-li nájemce s vrácením předmětu nájmu v prodlení, je povinen zaplatit též poplatek z prodlení ve výši 100,-Kč za každý den prodlení a předmět nájmu
.

Článek V. - Práva a povinnosti smluvních stran
Nájemce se zavazuje seznámit se s obchodními podmínkami a návodem k užití předmětu nájmu před jeho prvním použitím. Užívat předmět nájmu v souladu s jeho účelem, dle návodu a pokynů pronajímatele.

Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu, po předchozím přezkoušení, čistý, kompletní, provozuschopný a bez závad. Stav předmětu nájmu je oběma smluvním stranám znám a odpovídá jeho stáří a obvyklému užívání. Toto je stvrzeno podepsáním smlouvy o nájmu.
Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu je nájemce povinen ohlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu. Nájemce je povinen uhradit opravu předmětu nájmu, pokud dojde k jeho poškození jiným způsobem než při běžném provozu.
Za opotřebení předmětu nájmu způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá.

Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu v době nečinnosti v uzamčeném, nebo jinak střeženém objektu.
V případě, že nájemce skutečnost odcizení/ztráty pronajímateli prokazatelně neoznámí anebo jej pronajímatel nebude schopen opakovaně zastihnout na kontaktech uvedených v databázi pronajímatele (adresa, telefon, e-mail), vyhrazuje si pronajímatel právo na uložení smluvní pokuty až do výše 100 násobku denního nájemného. V případě odcizení/ztráty se nájemce zavazuje neprodleně uhradit pronajímateli částku, uvedenou v smlouvě o nájmu v kolonce "Cena za ztrátu", v plné výši. Do doby náhrady této částky je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Nájemce se zavazuje toto nájemné platit.

Má-li předmět nájmu vady, pro které jej nelze řádně užívat, nebo které takové užívání ztěžuje, má nájemce právo, aby mu byl poskytnutý jiný předmět nájmu sloužící témuž účelu. Kromě toho má právo na prominutí nájemného, nebo na slevu z nájemného za dobu, po kterou nemohl předmět nájmu pro jeho vadu užívat buď vůbec, nebo jen za ztížených podmínek. Právo na prominutí nebo na slevu z nájemného musí být uplatněno u pronajímatele nejpozději do konce doby, na kterou byl nájem sjednán.

Nájemce nesmí na předmětu nájmu provádět změny nastavení, ani další úpravy bez písemného souhlasu pronajímatele.
Nájemce je povinen vrátit kompletní předmět nájmu a jeho příslušenství v poslední den nájmu pronajímateli ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení
a rovněž s přihlédnutím k provedeným úpravám odsouhlasených pronajímatelem. Nájemce je povinen předmět nájmu vrátit osobně pronajímateli, nebo na adresu, která je uvedena na přední straně smlouvy o nájmu.
Nájemce se zavazuje umožnit pracovníkům pronajímatele na jejich vyžádání přístup ke každému předmětu nájmu za účelem provedení kontroly provozních podmínek zapůjčených věcí
.
Nájemce nesmí přenechat předmět nájmu a ani jej nechat k užívání třetím osobám. Porušení této povinnosti nájemcem zakládá právo pronajímatele od nájemní smlouvy odstoupit a ponechat si přijatou kauci jako smluvní pokutu za porušení smlouvy.

V případě, že nájemce předmět nájmu včas nevrátí, souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn předmět nájmu na náklady nájemce převzít v místě jejího uložení nebo užívání.

Pronajímatel má právo, v případě neplnění závazků uvedených v těchto obchodních podmínkách ze strany nájemce jednostranně vypovědět smlouvu a nájemce je povinen neprodleně vrátit předmět nájmu pronajímateli.

Při práci a užívání předmětu nájmu musí nájemce dbát na zásady ochrany, bezpečnosti zdraví a životního prostředí.

Článek VI. - Závěrečná ustanovení
Pronajímatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu. Není odpovědný ani za následky a nepřímé vztahy, včetně ztráty na zisku v souvislosti s pronájmem a používáním předmětu nájmu.
Smluvní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou platné pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to písemně.

Smlouva o pronájmu zboží se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Obchodní podmínky
Následujeme Vaše potřeby